Договір публічної оферти.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Місто Біла Церква

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬщо діє на підставі Виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої 05.04.2021 року № 2003390000000033230, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 1998123256 , іменований в подальшому «Продавець» публікує відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України цей договір публічної оферти (далі за текстом – «Договір») про наступне.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір – власне цей Договір з додатками до нього.
Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, якій Продавець реалізує Товар на умовах, визначених в Договорі.
Звітний період – 1 (один) календарний місяць.
Панель управління порталом- веб-сторінка, призначена для здійснення перегляду та ознайомленням з запропонованим ТоваромПродавця.
Портал Продавця – веб-сайт Продавця, розміщений за посиланням https://zhivakuhnja.ua/create-account, призначений для реєстрації Замовника в системі Продавця та для подальшого здійснення купівлі Товару запропонованого Продавцем.
Товар – предмети визначені родовими ознаками (вироби), які запропоновані ПродавцемЗамовнику, асортимент та найменування яких вказано на Порталі Продавця.
Правовласник - особа, якій відповідно до законодавства належать виключні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності чи особа, якій надано право на використання об'єкта права інтелектуальної власності та повноваження від імені власника виключних майнових прав на цей об'єкт перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання відповідно до законодавства.
Рахунок Замовника – персональний рахунок, який відкривається Продавцем у власній базі даних щодо Замовника, на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх обраних Товарів Замовником, а також облік платежів Замовника.
Сайт Продавця – офіційний веб-сайт Продавця, розміщений за адресою:https://zhivakuhnja.ua.
Сторона – Замовник або Продавець, в залежності від контексту.
Тарифи –Вартість Товару, якуПродавець встановлює та змінює самостійно (для кожної товарної одиниці окремо), а також розміщує на своєму веб-сайті.

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Договорі є тотожними термінам та визначенням, що вживаються в інших договорах, які розміщуються на Сайті та Порталі Продавця та навпаки. Якщо будь-яке визначення вживається в розумінні та значенні, відмінному від вказаного в цьому Договорі, перевага надається тому визначенню, яке вжито в документі, що розкриває суть певної Послуги.

2. АКЦЕПТУВАННЯДОГОВОРУ

2.1. Для укладення Договору, Замовник повинен прийняти його умови у повному обсязі, без будь-яких виправлень та застережень. У разі незгоди Замовника з одним або з декількома положеннями Договору, Замовник позбавляється права на укладення Договору та здійснення замовлень ТоварівПродавця.
2.2. Договір вважається укладеним в письмовій формі, з моменту його акцептуванняЗамовником. Додаткове укладання письмового договору не вимагається. Умови Договору є однаковими для всіх Замовників.
2.3. Акцептування Договору відбувається наступним способом:
2.3.1. шляхом реєстрації на порталі Продавця за адресою:https://zhivakuhnja.ua/create-account та виконання вимог п. 2.4. Договору (заповнення власних реквізитів на сторінці редагування персональної інформації).
2.4. Замовник зобов’язується вказати власні персональні дані та дані організації, яку він представляє на сторінці редагування персональної інформації (обов’язковою умовою акцептування договору, є заповнення полів з позначкою «*» при первинній реєстрації на сайті Продавця).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець відповідно до умов цього Договору, зобов’язується здійснити продаж Товару Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Товар відповідно до умов цього Договору.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

4.1.Товар реалізується Замовнику за таких умов:
4.1.1. акцептуванняЗамовником умов цього Договору;
4.1.2. наявності у Продавця технічної можливості для реалізації Товару;
4.1.3. внесення Замовником на поточний рахунок Продавця достатньої суми грошових коштів для повної оплати вартості Товару згідно з Тарифами які зазначені на офіційному сайті Продавця.
4.2. Підтвердженням продажуТовару за Договором являється видаткова накладна. Такавидаткова накладна надаєтьсяПродавцем Замовниковіфізичній особі за її запитом. Замовникам юридичним особам видаткові накладні надаються шляхом направлення на електронну адресу та поштовим відправленням протягом 10 днів з дати закінчення звітного періоду.
4.3. Порядок оформлення замовлення на Товар:
4.3.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Продавця при його наявності.
4.3.2. Кожна позиція Товару може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. Якщо кількість замовленого Товару перевищує фактичну наявність Товару у Продавця, уповноважені представники (менеджери відповідної групи товарів) зв’язуються з Замовником та інформують за який період часу зможуть надати необхідну кількість Товару Замовникові.
4.3.3. У разі відсутності товару на складі, уповноважені представники (менеджервідповідної групи товарів) компанії зобов'язані поставити Замовника до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.3.4. При відсутності Товару Замовник має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
4.4. Умови доставки Товару:
4.4.1 Доставка Товарів, придбаних через сайт Продавця, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
4.4.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно з законодавством України.
4.5. Порядок повернення товару належної якості:
4.5.1. Повернення товару Продавцю проводиться згідно чинного законодавства України.
4.5.2. Повернення товару Продавцю проводиться за рахунок Замовника.
4.5.3. При поверненні ЗамовникомТовару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму, за фактом повернення Товару, з вирахуванням компенсації витрат Продавця пов'язаних з доставкою Товару Замовникові.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, також оплату Товару можливо здійснити за фактом отримання Товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок. При ненадходженні коштів (у разі оплати Товару онлайн з використанням електронних засобів платежу) Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
5.2. Вартість Товару залежить від сировини з якої виготовляється товар та собівартості виготовлення товару.
5.3. Продавець має право змінювати вартість Товарів в односторонньому порядку. Нова вартість Товарів вступає в дію з моменту зміни цін на Товар на офіційному сайті Продавця.
5.4. Про зміну вартості Товару, Продавець повідомляє Замовника шляхом надсилання відповідного повідомлення,

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до умов останнього, а в частині, яка не врегульована Договором - відповідно до умов додатків, доповнень та чинного законодавства України.
6.2. Продавець не несе відповідальності перед Замовником за:
6.2.1. будь-які пошкодження Товару під час здійснення його доставки Замовнику, якщо доставка Товару здійснювалась третіми особами.
6.2.2. порушення зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, якщо причиною такого порушення не є пряма провина Продавця, в тому числі дії третіх осіб;
6.2.3. використання (крадіжку) третіми особами інформації конфіденційного характеру, у тому числі облікових даних Замовника та реквізитів доступу, у випадку, якщо таке використання (крадіжка) не стало наслідком дій або бездіяльності Продавця, його співробітників або будь-яких третіх осіб залучених Продавцемдля реалізації Товару;
6.2.4. дії непереборної сили (форс-мажору);

7. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор — пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, мітинги, страйки, воєнні дії, ведення надзвичайного чи воєнного стану, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, вибух, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів, рішень чи приписів, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, які безпосередньо впливають на виконання цього Договору і виникли після його укладення, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання таких обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів від дня їх настання, а також надати протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня закінчення таких обставин довідку Торгово-промислової палати України. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
7.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.
7.4. Виконання цього Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш трьох місяців, кожна зі Сторін має право призупинити дію цього Договору й у цьому випадку жодна зі Сторін не вправі жадати від іншої Сторони виплати можливих збитків. Сторони зобов’язуються протягом 1 (одного) місяця провести взаєморозрахунки, що залишилися, якщо між ними існують заборгованості.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право:
8.1.1. На своєчасне та якісне одержання Товарів.
8.1.2. Отримувати від Продавця вичерпну інформацію про Товар, його перелік, вартість.
8.1.3. Надавати свої пропозиції та побажання щодо вдосконалення користування веб сайтом Продавця.
8.1.4. Припинити цей Договір у порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
8.1.5. Інші права, визначені законодавством та цим Договором.
8.2. Замовник зобов’язується:
8.2.1. До здійснення купівлі будь-якого товару ознайомитися з Договором, розміщеним (оприлюдненим) на Порталі Продавця, та виконувати умови цього Договору.
8.2.2. Своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість Товару відповідно до цього Договору та діючих Тарифів.
8.2.3. Зберігати в таємниці свої облікові дані та іншу конфіденційну інформацію.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

9.1. Продавець має право:
9.1.1. Вимагати своєчасної оплати Товару Замовником відповідно до умов цього Договору.
9.1.2. В односторонньому порядку змінювати вартість Товару.
9.1.3. Припинити цей Договір у порядку та на умовах, передбачених Договором.
9.1.4. Інші права, визначені законодавством та цим Договором.
9.2. Продавець зобов’язується:
9.2.1. Надавати Замовнику Товар належної якості.
9.2.2. Вести облік реалізованих Замовнику Товарів.
9.2.5. Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. До конфіденційної інформації належить вся інформація, визначена Сторонами як конфіденційна, зокрема, але не обмежуючись: номером рахунку Замовника, персональними даними Сторін, даними, що забезпечують доступ до панелі керування.
10.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства.
10.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є публічним і безстроковим та дієдо його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.
11.2. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати акцептування.
11.3. Договір, припинений з будь-яких причин, визначених Договором, вважається припиненим окрім частини, що стосується виконання Замовником грошового зобов’язання, яка втрачає свою чинність тільки після виконання Замовником грошового зобов’язання у повному обсязі.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Продавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Під час дії Договору Продавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору та інших документів, розміщених на Сайті та Порталі Продавця. Інформування Замовника про зміну редакції Договору та інших документів, розміщених на Сайті та Порталі Продавця здійснюється Продавцем шляхом розміщення відповідної редакції Договоруна Порталі Продавця. Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Порталі Продавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
12.2. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними до Договору та інших документів, розміщених на Сайті та Порталі Продавця Замовник має право припинити Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору та інших документів, розміщених на Сайті та Порталі Продавця зміни.

13. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Продавець та Замовник вживатимуть усіх заходів для вирішення спорів та суперечок, що можуть виникнути стосовно Договору чи з його приводу, шляхом переговорів.
13.2. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, визначеними чинним законодавством України.
13.3. У разі порушення умов цього Договору з боку Продавця, Замовник зобов'язується направити претензію в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виявлення таких порушень. Продавець має право не приймати до розгляду претензії, направлені Замовником пізніше вищевказаного строку. Продавець зобов'язується дати відповідь на претензію Замовника в строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати її отримання.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Продавець має право передавати свої зобов’язання третім особам з попереднім інформуванням про це Замовника, яке здійснюється шляхом розміщення відповідного повідомлення про таку передачу на сайті Виконавця.
14.2. Сторони домовились, що на підставі ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України при підписанні, рахунків, Продавець може застосовувати засоби факсимільного відтворення підпису уповноваженого представника - Журавльової Галини Леонідівни. Зразок факсимільного відтворення підпису Виконавця:

Продавець(сторона)
Терещенко М.(ПІБ)
signature(зразок)

14.3. Замовник визнає, що повідомлення, листи, претензії та інші юридично значимі документи, спрямовані Продавцем по каналах електронного зв'язку (факс, електронна пошта Замовника, адреса якої вказана в реквізитах цього Договору) мають юридичну силу нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії. Замовник зобов'язується самостійно і вчасно перевіряти кореспонденцію, відправлену вищевказаними способами.
14.4. Шляхом акцептуванням Замовником даного Договору, останній надає цим право Продавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство): отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і передавати інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Замовника; заносити таку інформацію до баз персональних даних. Для цілей цього пункту під персональними даними Замовника маються на увазі такі персональні дані, як:П.І.Б власна назва (для юридичних осіб), адресу, телефон, електронну пошту та інше. Використання і передача інформації, що становить персональні дані Замовника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності Продавця та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання цього Договору. Підписанням цього Договору Замовник стверджує, що вся інформація, в тому числі що становить персональні дані, надана Продавцю на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Терещенко Мішель 

Адреса реєстрації: 08170, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Я.Мудрого, буд. 65

Код ЄДРПОУ 1998123256

Дата на № запису ЄДРПОУ: 05.04.2021 року №2003390000000033230

п/р UA063052990000026001030116234

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299
info@desnaland.com

___________________________ Мішель ТЕРЕЩЕНКО